Tin tức Việt

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Tạo lưu trữ dạng lịch cho blogger với nhiều style đẹp

Nguồn: @ NASS


Với thủ thuật này Widget lưu trữ blog (Archive blog) mặc định của blogspot sẽ được biến đổi thành một lịch tuyệt đẹp Thủ thuật giúp bạn dễ dàng tạo ra một tiện ích lưu trữ lịch cho blog của bạn bằng cách sử dụng những bức hình nền tùy chọn.Đây là những bước hướng dẫn cơ bản.Bạn có thể tùy biến thêm nữa.


Cách tiến hành:

1- Đăng nhập (login) vào Blog

2- Vào Bố cục (Layout)

3- Chọn Thêm Tiện ích (Add widget) => Chọn mục Lưu trữ Blog (Archive blog) -> nếu blog bạn đã có mục này thì có theer bỏ qua bước này.


4- Sau đó bấm vào chỉnh sửa (Edit) tiện ích lưu trũ blog đã được thêm. Và Chọn các tùy chọn sau đây như thể hiện trong ảnh:


-Chọn kiểu là danh sách phẳng.

-Tại mục tùy chọn bỏ chọn "Hiển thị Bài đăng cũ nhất trước".

-Chọn tần xuất kho lưu trữ định dạng hàng tháng, hàng ngày tùy ý bạn.


- Bấm Lưu để cập nhật cài đặt.


5- Bây giờ vào Mẫu (Template) => Sao lưu template của bạn lại => Chọn Edit HTML =>Tiếp tục (Proceed)

6-Tìm đoạn mã sau. (Lưu ý id thường là khác nhau "BlogArchive1" , có thể là "BlogArchive2" ,"BlogArchive3" ...)

<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Lưu trữ Blog' type='BlogArchive'/>


Thay thế các mã trên trong (bước 6) với mã sau đây:
<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'> <b:includable id='main'> <b:if cond='data:title'> <h2><data:title/></h2> </b:if> <div class='widget-content'> <div id='ArchiveList'> <div expr:id='data:widget.instanceId + "_ArchiveList"'> <b:if cond='data:style == "HIERARCHY"'> <b:include data='data' name='interval'/> </b:if> <b:if cond='data:style == "FLAT"'> <b:include data='data' name='flat'/> </b:if> <b:if cond='data:style == "MENU"'> <b:include data='data' name='menu'/> </b:if> </div> </div> <b:include name='quickedit'/> </div> </b:includable> <b:includable id='toggle' var='interval'> <!-- Toggle not needed for Calendar --> </b:includable> <b:includable id='flat' var='data'> <div id='bloggerCalendarList'> <ul> <b:loop values='data:data' var='i'> <li class='archivedate'> <a expr:href='data:i.url'><data:i.name/></a> (<data:i.post-count/>) </li> </b:loop> </ul> </div> <div id='blogger_calendar' style='display:none'> <table id='bcalendar'><caption id='bcaption'> </caption> <!-- Table Header --> <thead id='bcHead'></thead> <!-- Table Footer --> <!-- Table Body --> <tbody><tr><td id='cell1'> </td><td id='cell2'> </td><td id='cell3'> </td><td id='cell4'> </td><td id='cell5'> </td><td id='cell6'> </td><td id='cell7'> </td></tr> <tr><td id='cell8'> </td><td id='cell9'> </td><td id='cell10'> </td><td id='cell11'> </td><td id='cell12'> </td><td id='cell13'> </td><td id='cell14'> </td></tr> <tr><td id='cell15'> </td><td id='cell16'> </td><td id='cell17'> </td><td id='cell18'> </td><td id='cell19'> </td><td id='cell20'> </td><td id='cell21'> </td></tr> <tr><td id='cell22'> </td><td id='cell23'> </td><td id='cell24'> </td><td id='cell25'> </td><td id='cell26'> </td><td id='cell27'> </td><td id='cell28'> </td></tr> <tr><td id='cell29'> </td><td id='cell30'> </td><td id='cell31'> </td><td id='cell32'> </td><td id='cell33'> </td><td id='cell34'> </td><td id='cell35'> </td></tr> <tr id='lastRow'><td id='cell36'> </td><td id='cell37'> </td></tr> </tbody> </table> <table id='bcNavigation'><tr> <td id='bcFootPrev'></td> <td id='bcFootAll'></td> <td id='bcFootNext'></td> </tr></table> <div id='calLoadingStatus' style='display:none; text-align:center;'> <script type='text/javascript'>bcLoadStatus();</script> </div> <div id='calendarDisplay'/> </div> <script type='text/javascript'> initCal();</script> </b:includable> <b:includable id='posts' var='posts'> <!-- posts not needed for Calendar --> </b:includable> <b:includable id='menu' var='data'> Configure your calendar archive widget - Edit archive widget - Flat List - Newest first - Choose any Month/Year Format </b:includable> <b:includable id='interval' var='intervalData'> Configure your calendar archive widget - Edit archive widget - Flat List - Newest first - Choose any Month/Year Format </b:includable> </b:widget>


7- Dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ </head>.

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

var bcLoadingImage = "http://2.bp.blogspot.com/-yUGWz7Vrm0c/UKtPDwJpdSI/AAAAAAAAICU/9ZAvxQUZJLg/s400/loading-trans.gif.png";

var bcLoadingMessage = " Đang tải....";

var bcArchiveNavText = "Xem lưu trữ";

var bcArchiveNavPrev = '◄';

var bcArchiveNavNext = '►';

var headDays = ["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"];

var headInitial = ["Su","Mo","Tu","We","Th","Fr","Sa"];


// Nothing to configure past this point ----------------------------------

var timeOffset;

var bcBlogID;

var calMonth;

var calDay = 1;

var calYear;

var startIndex;

var callmth;

var bcNav = new Array ();

var bcList = new Array ();

//Initialize Fill Array

var fill = ["","31","28","31","30","31","30","31","31","30","31","30","31"];

function openStatus(){

document.getElementById('calLoadingStatus').style.display = 'block';

document.getElementById('calendarDisplay').innerHTML = '';

}

function closeStatus(){

document.getElementById('calLoadingStatus').style.display = 'none';

}

function bcLoadStatus(){

cls = document.getElementById('calLoadingStatus');

img = document.createElement('img');

img.src = bcLoadingImage;

img.style.verticalAlign = 'middle';

cls.appendChild(img);

txt = document.createTextNode(bcLoadingMessage);

cls.appendChild(txt);

}

function callArchive(mth,yr,nav){

// Check for Leap Years

if (((yr % 4 == 0) && (yr % 100 != 0)) || (yr % 400 == 0)) {

fill[2] = '29';

}

else {

fill[2] = '28';

}

calMonth = mth;

calYear = yr;

if(mth.charAt(0) == 0){

calMonth = mth.substring(1);

}

callmth = mth;

bcNavAll = document.getElementById('bcFootAll');

bcNavPrev = document.getElementById('bcFootPrev');

bcNavNext = document.getElementById('bcFootNext');

bcSelect = document.getElementById('bcSelection');

a = document.createElement('a');

at = document.createTextNode(bcArchiveNavText);

a.href = bcNav[nav];

a.appendChild(at);

bcNavAll.innerHTML = '';

bcNavAll.appendChild(a);

bcNavPrev.innerHTML = '';

bcNavNext.innerHTML = '';

if(nav < bcNav.length -1){

a = document.createElement('a');

a.innerHTML = bcArchiveNavPrev;

bcp = parseInt(nav,10) + 1;

a.href = bcNav[bcp];

a.title = 'Previous Archive';

prevSplit = bcList[bcp].split(',');

a.onclick = function(){bcSelect.options[bcp].selected = true;openStatus();callArchive(prevSplit[0],prevSplit[1],prevSplit[2]);return false;};

bcNavPrev.appendChild(a);

}

if(nav > 0){

a = document.createElement('a');

a.innerHTML = bcArchiveNavNext;

bcn = parseInt(nav,10) - 1;

a.href = bcNav[bcn];

a.title = 'Next Archive';

nextSplit = bcList[bcn].split(',');

a.onclick = function(){bcSelect.options[bcn].selected = true;openStatus();callArchive(nextSplit[0],nextSplit[1],nextSplit[2]);return false;};

bcNavNext.appendChild(a);

}

script = document.createElement('script');

script.src = 'http://www.blogger.com/feeds/'+bcBlogId+'/posts/summary?published-max='+calYear+'-'+callmth+'-'+fill[calMonth]+'T23%3A59%3A59'+timeOffset+'&published-min='+calYear+'-'+callmth+'-01T00%3A00%3A00'+timeOffset+'&max-results=100&orderby=published&alt=json-in-script&callback=cReadArchive';

document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);

}

function cReadArchive(root){

// Check for Leap Years

if (((calYear % 4 == 0) && (calYear % 100 != 0)) || (calYear % 400 == 0)) {

fill[2] = '29';

}

else {

fill[2] = '28';

}

closeStatus();

document.getElementById('lastRow').style.display = 'none';

calDis = document.getElementById('calendarDisplay');

var feed = root.feed;

var total = feed.openSearch$totalResults.$t;

var entries = feed.entry || [];

var fillDate = new Array();

var fillTitles = new Array();

fillTitles.length = 32;

var ul = document.createElement('ul');

ul.id = 'calendarUl';

for (var i = 0; i < feed.entry.length; ++i) {

var entry = feed.entry[i];

for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) {

if (entry.link[j].rel == "alternate") {

var link = entry.link[j].href;

}

}

var title = entry.title.$t;

var author = entry.author[0].name.$t;

var date = entry.published.$t;

var summary = entry.summary.$t;

isPublished = date.split('T')[0].split('-')[2];

if(isPublished.charAt(0) == '0'){

isPublished = isPublished.substring(1);

}

fillDate.push(isPublished);

if (fillTitles[isPublished]){

fillTitles[isPublished] = fillTitles[isPublished] + ' | ' + title;

}

else {

fillTitles[isPublished] = title;

}

li = document.createElement('li');

li.style.listType = 'none';

li.innerHTML = '<a href="'+link+'">'+title+'</a>';

ul.appendChild(li);

}

calDis.appendChild(ul);

var val1 = parseInt(calDay, 10)

var valxx = parseInt(calMonth, 10);

var val2 = valxx - 1;

var val3 = parseInt(calYear, 10);

var firstCalDay = new Date(val3,val2,1);

var val0 = firstCalDay.getDay();

startIndex = val0 + 1;

var dayCount = 1;

for (x =1; x < 38; x++){

var cell = document.getElementById('cell'+x);

if( x < startIndex){

cell.innerHTML = ' ';

cell.className = 'firstCell';

}

if( x >= startIndex){

cell.innerHTML = dayCount;

cell.className = 'filledCell';

for(p = 0; p < fillDate.length; p++){

if(dayCount == fillDate[p]){

if(fillDate[p].length == 1){

fillURL = '0'+fillDate[p];

}

else {

fillURL = fillDate[p];

}

cell.className = 'highlightCell';

cell.innerHTML = '<a href="/search?updated-max='+calYear+'-'+callmth+'-'+fillURL+'T23%3A59%3A59'+timeOffset+'&updated-min='+calYear+'-'+callmth+'-'+fillURL+'T00%3A00%3A00'+timeOffset+'" title="'+fillTitles[fillDate[p]].replace(/"/g,'\'')+'">'+dayCount+'</a>';

}

}

if( dayCount > fill[valxx]){

cell.innerHTML = ' ';

cell.className = 'emptyCell';

}

dayCount++;

}

}

visTotal = parseInt(startIndex) + parseInt(fill[valxx]) -1;

if(visTotal >35){

document.getElementById('lastRow').style.display = '';

}

}

function initCal(){

document.getElementById('blogger_calendar').style.display = 'block';

var bcInit = document.getElementById('bloggerCalendarList').getElementsByTagName('a');

var bcCount = document.getElementById('bloggerCalendarList').getElementsByTagName('li');

document.getElementById('bloggerCalendarList').style.display = 'none';

calHead = document.getElementById('bcHead');

tr = document.createElement('tr');

for(t = 0; t < 7; t++){

th = document.createElement('th');

th.abbr = headDays[t];

scope = 'col';

th.title = headDays[t];

th.innerHTML = headInitial[t];

tr.appendChild(th);

}

calHead.appendChild(tr);

for (x = 0; x <bcInit.length;x++){

var stripYear= bcInit[x].href.split('_')[0].split('/')[3];

var stripMonth = bcInit[x].href.split('_')[1];

bcList.push(stripMonth + ','+ stripYear + ',' + x);

bcNav.push(bcInit[x].href);

}

var sel = document.createElement('select');

sel.id = 'bcSelection';

sel.onchange = function(){var cSend = this.options[this.selectedIndex].value.split(',');openStatus();callArchive(cSend[0],cSend[1],cSend[2]);};

q = 0;

for (r = 0; r <bcList.length; r++){

var selText = bcInit[r].innerHTML;

var selCount = bcCount[r].innerHTML.split('> (')[1];

var selValue = bcList[r];

sel.options[q] = new Option(selText + ' ('+selCount,selValue);

q++

}

document.getElementById('bcaption').appendChild(sel);

var m = bcList[0].split(',')[0];

var y = bcList[0].split(',')[1];

callArchive(m,y,'0');

}

function timezoneSet(root){

var feed = root.feed;

var updated = feed.updated.$t;

var id = feed.id.$t;

bcBlogId = id.split('blog-')[1];

upLength = updated.length;

if(updated.charAt(upLength-1) == "Z"){timeOffset = "+00:00";}

else {timeOffset = updated.substring(upLength-6,upLength);}

timeOffset = encodeURIComponent(timeOffset);

}

//]]>

</script>

<script src='/feeds/posts/summary?max-results=0&amp;alt=json-in-script&amp;callback=timezoneSet'></script>

8- Lưu mẫu của bạn và bạn đã gần như xong!

9- Thêm CSS tạo phong cách riêng.Bạn hãy chọn lựa 1 số mẫu sau đây có thể tùy chỉnh để hợp với màu nền với blog của bạn.

- Tìm thẻ ]]></b:skin> và thêm ngay phía trên nó 1 trong những đoạn mã css tương ứng sau đây:


Style Sáng - Nếu bạn đang sử dụng một chủ đề nhẹ hơn với nền trắng sau đó sử dụng mã này:
/* Start of Post Navigator by MBT (LIGHT Theme) ------ */ #calendarDisplay {display:none;} /* div that holds calendar */ #blogger_calendar { margin:0px auto 0px 0px;width:100%;} /* Table Caption - Holds the Archive Select Menu */ #bcaption {border:1px solid #C7C7C7;padding:2px;margin:10px 0 0;background:#fff;font:bold 100% Tahoma, Arial, Sans-serif} /* The Archive Select Menu */ #bcaption select {background:#ffff;border:0 solid #C7C7C7;color:#0080ff;font-weight:bold;text-align:center;} /* The Heading Section */ table#bcalendar thead {} /* Head Entries */ table#bcalendar thead tr th {width:20px;text-align:center;padding:3px; border:1px solid #C7C7C7; font:bold 100% Tahoma, Arial, Sans-serif;background:#fff;color:#0080ff;} /* The calendar Table */ table#bcalendar {border:1px solid #C7C7C7;border-top:0; margin:0px 0 0px;width:100%;background:#fff} /* The Cells in the Calendar */ table#bcalendar tbody tr td {cursor:pointer; text-align:center; border-radius:4px; padding:3px;border:1px solid #C7C7C7; color:#666;font:bold 100% Tahoma, Arial, Sans-serif;} /* Links in Calendar */ table#bcalendar tbody tr td a:link, table#bcalendar tbody tr td a:visited, table#bcalendar tbody tr td a:active {font-weight:bold;color:#ffffff; text-decoration:none;} table#bcalendar tbody tr td a:hover {color:#ffffff; text-decoration:none;} /* First Row Empty Cells */ td.firstCell {visibility:visible;} /* Cells that have a day in them */ td.filledCell { background:#fff;} td.filledCell:hover { background:#dddddd;} /* Cells that are empty, after the first row */ td.emptyCell {visibility:hidden;} /* Cells with a Link Entry in them */ td.highlightCell {background:#53A9FF;border:1px solid #C7C7C7} td.highlightCell:hover {background:#72B9FF;border:1px solid #C7C7C7} /* Table Footer Navigation */ table#bcNavigation {width:100%;background:#fff;border:1px solid #C7C7C7;border-top:0;color:#0080ff;font:bold 100% Tahoma, Arial, Sans-serif;} table#bcNavigation a:link {text-decoration:none;color:#0080ff} table#bcNavigation a:hover{text-decoration:underline;} td#bcFootPrev {width:10px;} td#bcFootAll{text-align:center;} td#bcFootNext {width:10px;} ul#calendarUl {margin:5px auto 0!important;} ul#calendarUl li a:link {} /* End of Post Navigator by MBT (LIGHT Theme) ------ */


Để thay đổi màu văn bản thay đổi 0080FF

Để thay đổi màu nền tìm mã này 53A9FF

Để thay đổi màu nền của ô hiện hành trong những điểm nổi bật tìm kiếm mã 72B9FF


Style Tối: Nếu bạn đang sử dụng một mẫu với nền đen hoặc tương tự hãy sử dụng mã này:

/* Start of Post Navigator by MBT (DARK Theme) ------ */ #calendarDisplay {display:none;} /* div that holds calendar */ #blogger_calendar { margin:5px 0 5px 10px;width:98%;} /* Table Caption - Holds the Archive Select Menu */ #bcaption {border:1px solid #666666;padding:2px;margin:10px 0 0;background:#333333;font:bold 100% Tahoma, Arial, Sans-serif} /* The Archive Select Menu */ #bcaption select {background:#333333;border:0 solid #333333;color:#dddddd;font-weight:bold;text-align:center;} /* The Heading Section */ table#bcalendar thead {} /* Head Entries */ table#bcalendar thead tr th {width:20px;text-align:center;padding:2px; border:1px outset #666666; font:bold 100% Tahoma, Arial, Sans-serif;background:#333333;color:#dddddd} /* The calendar Table */ table#bcalendar {border:1px solid #666666;border-top:0; margin:0px 0 0px;width:95%;background:#333333} /* The Cells in the Calendar */ table#bcalendar tbody tr td {text-align:center;padding:2px;border:1px outset #666666; color:#F5F202;font:bold 100% Tahoma, Arial, Sans-serif;} /* Links in Calendar */ table#bcalendar tbody tr td a:link, table#bcalendar tbody tr td a:visited, table#bcalendar tbody tr td a:active {font-weight:bold;color:#ffffff; text-decoration:underline;} table#bcalendar tbody tr td a:hover {color:#ffffff; text-decoration:none;} /* First Row Empty Cells */ td.firstCell {visibility:visible;} /* Cells that have a day in them */ td.filledCell {} /* Cells that are empty, after the first row */ td.emptyCell {visibility:hidden;} /* Cells with a Link Entry in them */ td.highlightCell {background:#000000;border:1px solid #666666} /* Table Footer Navigation */ table#bcNavigation {width:95%;background:#333333;border:1px solid #666666;border-top:0;color:#F5F202;font:bold 100% Tahoma, Arial, Sans-serif;} table#bcNavigation a:link {text-decoration:none;color:#F5F202} table#bcNavigation a:hover{text-decoration:underline;} td#bcFootPrev {width:10px;} td#bcFootAll{text-align:center;} td#bcFootNext {width:10px;} ul#calendarUl {margin:5px auto 0!important;} ul#calendarUl li a:link {} /* End of Post Navigator by MBT (DARK Theme) ------ */


Để thay đổi văn bản màu vàng tìm mã này F5F202
Style Girl 1: Dành cho những bạn thích Girl xinh
#calendarDisplay{display:none} /* div that holds calendar */ #blogger_calendar *{-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box} #blogger_calendar{margin:0 auto;width:100%;padding:150px 8px 8px;background:white url(http://2.bp.blogspot.com/-HXLtTZqqR8o/UOGfRnn1PgI/AAAAAAAAHlg/Bvsk9DUtQrw/w250/YUIb.png) no-repeat 100% 0} /* Table Caption - Holds the Archive Select Menu */ #bcaption{padding:4px 10px;margin:0;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif;background:#232F3F;border:1px solid #2B2B2B;border-radius:2px} /* The Archive Select Menu */ #bcaption select{background:white;border:1px solid #2B2B2B;padding:1px;width:90%;color:#0D2B47;font-weight:bold;} /* The Heading Section */ table#bcalendar thead{} /* Head Entries */ table#bcalendar thead tr th{width:20px;text-align:center;padding:3px;border:1px solid #1A1A1A;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif;background:#232F3F;border-radius:3px;color:#DFDFDF} /* The calendar Table */ table#bcalendar{margin:0 0;width:100%} /* The Cells in the Calendar */ table#bcalendar tbody tr td{cursor:pointer;text-align:center;border-radius:3px;padding:3px;border:1px solid #D6D6D6;color:#0D2B47;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif} /* Links in Calendar */ table#bcalendar tbody tr td a:link,table#bcalendar tbody tr td a:visited,table#bcalendar tbody tr td a:active{font-weight:bold;color:#ffffff;text-decoration:none} table#bcalendar tbody tr td a:hover{color:#ffffff;text-decoration:none} /* First Row Empty Cells */ table#bcalendar tbody tr td.firstCell{visibility:visible;background:#303030;background:rgba(0,0,0,0.41);border:1px solid #2C2C2C} /* Cells that have a day in them */ td.filledCell{background:white;background:rgba(255,255,255,0.53)} td.filledCell:hover{background:#EBEBEB;background:rgba(235,235,235,0.75)} /* Cells that are empty,after the first row */ td.emptyCell{visibility:hidden} /* Cells with a Link Entry in them */ table#bcalendar tbody tr td.highlightCell{background:#232F3F;border:1px solid #2B2B2B} table#bcalendar tbody tr td.highlightCell:hover{background:#1B4174;border:1px solid #2B2B2B} /* Table Footer Navigation */ table#bcNavigation{width:100%;padding:3px 5px;color:#DADADA;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif;background:#232F3F;border:1px solid #2B2B2B;border-radius:2px} table#bcNavigation a:link{text-decoration:none;color:#DADADA} table#bcNavigation a:hover{color:white} td#bcFootPrev{width:10px} td#bcFootAll{text-align:center} td#bcFootNext{width:10px} ul#calendarUl{margin:5px auto 0!important} ul#calendarUl li a:link{} #calLoadingStatus img{display:block;width:80px;margin:10px auto}

Style Girl 2: Dành cho những bạn thích Girl xinh

#calendarDisplay{display:none} /* div that holds calendar */ #blogger_calendar *{-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box} #blogger_calendar{margin:0 auto;width:100%;padding:180px 8px 8px;background:white url(http://3.bp.blogspot.com/-tUpLYt2VVbM/UOHCyQ1avhI/AAAAAAAAHnY/PosIclhWWvM/w250/AtsukoMaeda.png) no-repeat 50% -3px} /* Table Caption - Holds the Archive Select Menu */ #bcaption{padding:3px 10px;margin:0;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif;background:#1BA3CE;border-radius:2px} /* The Archive Select Menu */ #bcaption select{background:white;border:1px solid #0081BE;padding:1px;width:90%;color:#0591C7;font-weight:bold} /* The Heading Section */ table#bcalendar thead{} /* Head Entries */ table#bcalendar thead tr th{width:20px;text-align:center;padding:3px;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif;background:#1BA3CE;border-radius:3px;color:white} /* The calendar Table */ table#bcalendar{margin:0 0;width:100%} /* The Cells in the Calendar */ table#bcalendar tbody tr td{cursor:pointer;text-align:center;border-radius:3px;padding:3px;color:#01A5CE;border:1px solid #DCEFF5;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif} /* Links in Calendar */ table#bcalendar tbody tr td a:link,table#bcalendar tbody tr td a:visited,table#bcalendar tbody tr td a:active{font-weight:bold;color:#ffffff;text-decoration:none} table#bcalendar tbody tr td a:hover{color:#ffffff;text-decoration:none} /* First Row Empty Cells */ table#bcalendar tbody tr td.firstCell{visibility:visible;background:white;background:rgba(255,255,255,0.45)} /* Cells that have a day in them */ td.filledCell{background:white} td.filledCell:hover{background:#D8F4FF} /* Cells that are empty,after the first row */ td.emptyCell{visibility:hidden} /* Cells with a Link Entry in them */ table#bcalendar tbody tr td.highlightCell{background:#1BA3CE} table#bcalendar tbody tr td.highlightCell:hover{background:#00BAF5} /* Table Footer Navigation */ table#bcNavigation{width:100%;padding:3px 5px;color:white;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif;background:#1BA3CE;border-radius:2px} table#bcNavigation a:link{text-decoration:none;color:#DBF5FF} table#bcNavigation a:hover{color:white} td#bcFootPrev{width:10px} td#bcFootAll{text-align:center} td#bcFootNext{width:10px} ul#calendarUl{margin:5px auto 0!important} ul#calendarUl li a:link{} #calLoadingStatus{background:white;padding:10px 0} #calLoadingStatus img{display:block;width:80px;margin:0 auto 10px}


Style Girl 3: Dành cho những bạn thích Girl xinh
#calendarDisplay{display:none} /* div that holds calendar */ #blogger_calendar *{-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box} #blogger_calendar{margin:0 auto;width:100%;padding:180px 8px 8px;background:white url(http://1.bp.blogspot.com/-AtBGLyhj-MU/UOFUMwFCxjI/AAAAAAAAHiQ/RPd_9yWaGds/w250/2011215_ohshimayuko.png) no-repeat 50% -10px} /* Table Caption - Holds the Archive Select Menu */ #bcaption{padding:4px 10px;margin:0;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif;background:#790000;border:1px solid #400;border-radius:2px} /* The Archive Select Menu */ #bcaption select{background:white;border:0 solid #420000;width:90%;color:#8B0101;font-weight:bold;} /* The Heading Section */ table#bcalendar thead{} /* Head Entries */ table#bcalendar thead tr th{width:20px;text-align:center;padding:3px;border:1px solid #400;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif;background:#790000;border-radius:3px;color:white} /* The calendar Table */ table#bcalendar{margin:0;width:100%} /* The Cells in the Calendar */ table#bcalendar tbody tr td{cursor:pointer;text-align:center;border-radius:3px;padding:3px;border:1px solid #CCC;color:#500;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif} /* Links in Calendar */ table#bcalendar tbody tr td a:link,table#bcalendar tbody tr td a:visited,table#bcalendar tbody tr td a:active{font-weight:bold;color:#ffffff;text-decoration:none} table#bcalendar tbody tr td a:hover{color:#ffffff;text-decoration:none} /* First Row Empty Cells */ td.firstCell{visibility:visible} /* Cells that have a day in them */ td.filledCell{background:white;background:rgba(255,255,255,0.54)} td.filledCell:hover{background:#EBEBEB;background:rgba(255,255,255,0.79)} /* Cells that are empty,after the first row */ td.emptyCell{visibility:hidden} /* Cells with a Link Entry in them */ table#bcalendar tbody tr td.highlightCell{background:#790000;border:1px solid #9E0000} table#bcalendar tbody tr td.highlightCell:hover{background:#B60000;border:1px solid #9E0000} /* Table Footer Navigation */ table#bcNavigation{width:100%;padding:3px 5px;color:#F1F1F1;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif;background:#790000;border:1px solid #400;border-radius:2px} table#bcNavigation a:link{text-decoration:none;color:#DADADA} table#bcNavigation a:hover{color:white} td#bcFootPrev{width:10px} td#bcFootAll{text-align:center} td#bcFootNext{width:10px} ul#calendarUl{margin:5px auto 0!important} ul#calendarUl li a:link{} #calLoadingStatus img{display:block;width:80px;margin:10px auto}
Style Girl 4: Dành cho những bạn thích Girl xinh
#calendarDisplay{display:none} /* div that holds calendar */ #blogger_calendar *{-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box} #blogger_calendar{margin:0 auto;width:100%;padding:180px 8px 8px;background:white url(http://4.bp.blogspot.com/-Cw82RveNxSw/UOGuymiiDhI/AAAAAAAAHmc/7PwOKvVW1W4/w320/Minami.png) no-repeat 50% 0} /* Table Caption - Holds the Archive Select Menu */ #bcaption{padding:3px 10px;margin:0;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif;background:#BE3206;background:rgba(190,50,6,0.55);border:1px solid #BE3E00;border-radius:2px} /* The Archive Select Menu */ #bcaption select{background:white;border:1px solid #BE3E00;padding:1px;width:90%;color:#B13100;font-weight:bold} /* The Heading Section */ table#bcalendar thead{} /* Head Entries */ table#bcalendar thead tr th{width:20px;text-align:center;padding:3px;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif;background:#BE3206;background:rgba(190,50,6,0.55);border:1px solid #BE3E00;border-radius:3px;color:white} /* The calendar Table */ table#bcalendar{margin:0 0;width:100%} /* The Cells in the Calendar */ table#bcalendar tbody tr td{cursor:pointer;text-align:center;border-radius:3px;padding:3px;border:1px solid #FFC2AE;color:#CE3A01;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif} /* Links in Calendar */ table#bcalendar tbody tr td a:link,table#bcalendar tbody tr td a:visited,table#bcalendar tbody tr td a:active{font-weight:bold;color:#ffffff;text-decoration:none} table#bcalendar tbody tr td a:hover{color:#ffffff;text-decoration:none} /* First Row Empty Cells */ table#bcalendar tbody tr td.firstCell{visibility:visible;background:#C54204;background:rgba(197,66,4,0.41);border:1px solid #C74E0A} /* Cells that have a day in them */ td.filledCell{background:white;background:rgba(255,255,255,0.53)} td.filledCell:hover{background:#FFE5D8;background:rgba(255,229,216,0.75)} /* Cells that are empty,after the first row */ td.emptyCell{visibility:hidden} /* Cells with a Link Entry in them */ table#bcalendar tbody tr td.highlightCell{background:#BE3206;background:rgba(190,50,6,0.8);border:1px solid #BE3E00} table#bcalendar tbody tr td.highlightCell:hover{background:#D63300;background:rgba(240,57,0,0.8)} /* Table Footer Navigation */ table#bcNavigation{width:100%;padding:3px 5px;color:white;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif;background:#BE3206;background:rgba(190,50,6,0.55);border:1px solid #BE3E00;border-radius:2px} table#bcNavigation a:link{text-decoration:none;color:#FFE4DB} table#bcNavigation a:hover{color:white} td#bcFootPrev{width:10px} td#bcFootAll{text-align:center} td#bcFootNext{width:10px} ul#calendarUl{margin:5px auto 0!important} ul#calendarUl li a:link{} #calLoadingStatus{background:white;padding:10px 0} #calLoadingStatus img{display:block;width:80px;margin:0 auto 10px}


Style Girl 5: Dành cho những bạn thích Girl xinh
#calendarDisplay{display:none} /* div that holds calendar */ #blogger_calendar *{-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box} #blogger_calendar{margin:0 auto;width:100%;padding:170px 8px 8px;background:white url(http://3.bp.blogspot.com/-aXxGKQaOoWw/UOGfGHryQ5I/AAAAAAAAHlY/fwtpvAM5-Ac/w250/Melody.png) no-repeat 50% -3px} /* Table Caption - Holds the Archive Select Menu */ #bcaption{padding:3px 10px;margin:0;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif;background:#CC0039;background:rgba(204,0,57,0.59);border:1px solid #BE002E;border-radius:2px} /* The Archive Select Menu */ #bcaption select{background:white;border:1px solid #BE002E;padding:1px;width:90%;color:#C70543;font-weight:bold} /* The Heading Section */ table#bcalendar thead{} /* Head Entries */ table#bcalendar thead tr th{width:20px;text-align:center;padding:3px;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif;background:#CC0039;background:rgba(204,0,57,0.59);border:1px solid #BE002E;border-radius:3px;color:white} /* The calendar Table */ table#bcalendar{margin:0 0;width:100%} /* The Cells in the Calendar */ table#bcalendar tbody tr td{cursor:pointer;text-align:center;border-radius:3px;padding:3px;color:#CE013A;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif} /* Links in Calendar */ table#bcalendar tbody tr td a:link,table#bcalendar tbody tr td a:visited,table#bcalendar tbody tr td a:active{font-weight:bold;color:#ffffff;text-decoration:none} table#bcalendar tbody tr td a:hover{color:#ffffff;text-decoration:none} /* First Row Empty Cells */ table#bcalendar tbody tr td.firstCell{visibility:visible;background:#C50442;background:rgba(197,4,66,0.32)} /* Cells that have a day in them */ td.filledCell{background:white;background:rgba(255,255,255,0.53)} td.filledCell:hover{background:#FFD8E0;background:rgba(255,216,224,0.67)} /* Cells that are empty,after the first row */ td.emptyCell{visibility:hidden} /* Cells with a Link Entry in them */ table#bcalendar tbody tr td.highlightCell{background:#CC0039;background:rgba(204,0,57,0.59)} table#bcalendar tbody tr td.highlightCell:hover{background:#EB0042;background:rgba(243,0,49,0.59)} /* Table Footer Navigation */ table#bcNavigation{width:100%;padding:3px 5px;color:white;font:bold 100% Tahoma,Arial,Sans-serif;background:#CC0039;background:rgba(204,0,57,0.59);border:1px solid #BE002E;border-radius:2px} table#bcNavigation a:link{text-decoration:none;color:#FFDBE5} table#bcNavigation a:hover{color:white} td#bcFootPrev{width:10px} td#bcFootAll{text-align:center} td#bcFootNext{width:10px} ul#calendarUl{margin:5px auto 0!important} ul#calendarUl li a:link{} #calLoadingStatus{background:white;padding:10px 0} #calLoadingStatus img{display:block;width:80px;margin:0 auto 10px}


10- Lưu mẫu lại và xem thành quả nha.
Chúc các bạn thành công!!!
Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới