Tin tức Việt

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Tuyển Thực Tập Kế Toán Tại Doanh Nghiệp Vbms

admin @ nguontinviet.com

Được hướng đẫn làm các công việp như sau:

Kê khai nộp thuế: thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN và thuế TNDN;

Lập chứng tư thu, chi, báo có, báo nơ, nhập, xuất, tạm ứng, hoàn ứng, phân bổ chi phí, khấu hao tài sản, kết chuyển lỗ, lãi;

Lập các sổ sách kế toán bằng Excel, các phần mềm khác;

Lập báo cáo tài chính năm;

Báo cáo quyết toán thuế TNCN, TNDN cuối năm;

Xử lý các tình huống thực tế thường gặp trong doanh nghiệp như:


1. THỰC TẬP KẾ TOÁN THUẾ:

+ Nhận biết và phân biệt hoá đơn hợp lý, làm tờ khai thuế môn bài, đăng ký MST cá nhân cho nhân viên, làm tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý, làm tạm tính quý thuế TNDN.


2. THỰC TẬP KẾ TOÁN KHO:

+ (Làm bảng NXT Hàng Hoá. với mẫu biểu thiết lập tự động trên EXCEL)

+ (Làm bảng NXT NVL.với mẫu biểu thiết lập tự động trên EXCEL)


3. THỰC HÀNH KẾ TOÁN CÔNG NỢ:

+ (Lên Bảng Tổng hợp công nợ Phải Thu khách hàng với mẫu biểu thiết lập tự động trên EXCEL)

+ (Lên Bảng Tổng hợp công nợ Phải Trả Nhà Cung cấp với mẫu biểu thiết lập tự động trên EXCEL)


4. LÊN SỔ KẾ TOÁN

- Lựa chọn sổ kế toán: Theo hình thức Nhật ký chung, Hạch toán bằng máy vi tính

- Các nghiệp vụ kế toán góp vốn

- Các nghiệp vụ mua, bán hàng hóa, công cụ dung cụ, nguyên vật liệu, và TSCĐ

- Cách tính, phân bổ chi phí ngắn hạn, dài hạn, KHTSCĐ

- Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích bảo hiểm theo quy định hiện hành

- Tính, phân bổ, hạch toán khấu hao TSCĐ và CDCC.

- Cuối kỳ lập các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí để Xác Định Lợi Nhuận.

- Lập quyết toán thuế, Lập báo cáo tài chính năm, Quyết toán thuế TNCN năm.

- In sổ sách, đóng chứng từ cuối năm..


- Chi tiết tại web: http://dayketoanthue.com


Article source: http://www.timviecnhanh.com/vieclam/congviec/2757987/tuyen-thuc-tap-ke-toan-tai-doanh-nghiep-vbms.html
Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới